1.      Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie „decores.pl” będącym własnością firmy DECORES COLLECTION Ewa Kopecińska-Jopek z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Warszawska 25, zwanej dalej Sprzedającym.

2.      Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

3.      Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość, pomiędzy osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Kupującym a Sprzedającym.

4.      Złożenie zamówienia poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie transakcji, oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę DECORES COLLECTION w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.

5.      Ceny towarów wystawionych w naszym sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Sklep na prośbę klienta wystawia faktury VAT.

6.      Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy ustalany indywidualnie dla każdego klienta przy zakupie.

7.      Zamówienia realizowane będą w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na konto firmy DECORES COLLECTION, lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z Kupującym.

8.      Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. z 05 stycznia 2012r) Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar zostanie zwrócony do Sprzedającego na koszt Kupującego.

9.      Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w sytuacji uzasadnionego podejrzenia uszkodzenia towaru podczas transportu. W takim przypadku sklep zaoferuje Kupującemu ten sam towar, a w razie jego braku na magazynie zaproponuje inny towar w podobnej cenie lub zwróci równowartość wpłaconej przez kupującego kwoty. Potwierdzeniem uszkodzeń powstałych podczas transportu jest protokół reklamacyjny sporządzony w obecności kuriera.

10.  Pozostałe reklamacje dotyczące zakupionego towaru (z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt.9, gdzie Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z pracownikami sklepu) powinny być kierowane w ciągu 3 dni od daty odebrania przesyłki na adres e-mailowy: decorescollection@vp.pl. Sprzedający ma obowiązek skontaktować się w ciągu 2 dni od daty wpłynięcia reklamacji w celu ustalenia sposobu jej realizacji.

11.  Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977r. W myśl tej ustawy klient ma prawo do wglądu i edycji swoich danych, ma także prawo żądać usunięcia wpisu. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są do realizacji zamówień.

12.  Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania do oferty sklepu nowych towarów, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

13.  Wszelkie spory dotyczące umowy kupna-sprzedaży strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.